File: demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Slovak.lang

Recommend this page to a friend!
  Classes of Emmanuel Podvin   Blapy   demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Slovak.lang   Download  
File: demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Slovak.lang
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Blapy
jQuery plugin to load linked pages using AJAX
Author: By
Last change: Update of demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Slovak.lang
Date: 2 years ago
Size: 1,018 bytes
 

Contents

Class file image Download
/** * Slovak translation * @name Slovak * @anchor Slovak * @author <a href="https://github.com/dlugos">Ivan Dlugo?</a> * @author (original translation) <a href="http://miskerik.com/">Maro? Mi?kerik</a> */ { "sEmptyTable": "Nie sú k dispozícii ?iadne dáta", "sInfo": "Záznamy _START_ a? _END_ z celkom _TOTAL_", "sInfoEmpty": "Záznamy 0 a? 0 z celkom 0 ", "sInfoFiltered": "(vyfiltrované spomedzi _MAX_ záznamov)", "sInfoPostFix": "", "sInfoThousands": ",", "sLengthMenu": "Zobraz _MENU_ záznamov", "sLoadingRecords": "Na?ítavam...", "sProcessing": "Spracúvam...", "sSearch": "H?ada?:", "sZeroRecords": "Nena?li sa ?iadne vyhovujúce záznamy", "oPaginate": { "sFirst": "Prvá", "sLast": "Posledná", "sNext": "Nasledujúca", "sPrevious": "Predchádzajúca" }, "oAria": { "sSortAscending": ": aktivujte na zoradenie st?pca vzostupne", "sSortDescending": ": aktivujte na zoradenie st?pca zostupne" } }