File: demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Albanian.lang

Recommend this page to a friend!
  Classes of Emmanuel Podvin   Blapy   demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Albanian.lang   Download  
File: demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Albanian.lang
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Blapy
jQuery plugin to load linked pages using AJAX
Author: By
Last change: Update of demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Albanian.lang
Date: 2 years ago
Size: 987 bytes
 

Contents

Class file image Download
/** * Albanian translation * @name Albanian * @anchor Albanian * @author Besnik Belegu */ { "sEmptyTable": "Nuk ka asnj t dhn n tabele", "sInfo": "Duke treguar _START_ deri _END_ prej _TOTAL_ reshtave", "sInfoEmpty": "Duke treguar 0 deri 0 prej 0 reshtave", "sInfoFiltered": "(t filtruara nga gjithsej _MAX_ reshtave)", "sInfoPostFix": "", "sInfoThousands": ",", "sLengthMenu": "Shiko _MENU_ reshta", "sLoadingRecords": "Duke punuar...", "sProcessing": "Duke procesuar...", "sSearch": "Krkoni:", "sZeroRecords": "Asnj e dhn nuk u gjet", "oPaginate": { "sFirst": "E para", "sLast": "E Fundit", "sNext": "Tjetra", "sPrevious": "E Kaluara" }, "oAria": { "sSortAscending": ": aktivizo pr t sortuar kolumnin me vlera n ngritje", "sSortDescending": ": aktivizo pr t sortuar kolumnin me vlera n zbritje" } }